Teknisk ekspert på vejtransportområdet

Ansøgning om godkendelse og registrering som teknisk ekspert på vejtransportområdet

Kvalifikationskrav

For at sikre en god kvalitet af energisyn, der udføres i virksomheder med vejtransport har Energistyrelsen ønsket, at tekniske eksperter på vejtransportområdet skal registreres. Dette skal ske med baggrund i, at ansøger sandsynliggør at kunne gennemføre et kvalitetsbetonet, effektivt og helhedsorienteret energisyn.
Der skelnes mellem ekstern ekspert på vejtransportområdet og virksomhedens intern(e) ekspert(er) på vejtransportområdet. Nedenstående omhandler kvalifikationskrav til de to typer af tekniske eksperter.

Den eksterne ekspert
Skal kunne håndtere energidokumentation og optimering på detailniveau på både gods- og persontransport uanset virksomhedstype ud fra en helhedsvurdering.

Virksomhedens intern(e) ekspert(er)
Skal kunne håndtere energidokumentation og optimering på detailniveau i de for virksomhedens anvendte transporttyper ud fra en helhedsvurdering.

For begge eksperttyper kræves bred viden inden for forskellige områder på vejtransport – blandt andet certificeringer, flådehåndtering, indkøbspolitikker, motorteknik og drivliner, eldrevne køretøjer, kørselslogistik systemer og energieffektiv køreteknik.

Endvidere kræves der viden om hoveddisciplinerne inden for energioptimering herunder:

 • Kortlægge og registrere hovedenergiforbrugsområderne
 • Analysere, vurdere og beregne energibesparelsespotentialer
 • Udarbejde og præsentere energieffektiviseringsforslag

Krav til uddannelse og erhvervserfaring
For begge typer af eksperter stilles følgende krav til uddannelse og erhvervserfaring.

Uddannelse og efteruddannelse:
Ingeniør, maskinmester, autoteknolog eller tilsvarende uddannelse med energi- og køreteknisk indhold.
Uddannelsesmoduler eller hovedopgaver, som direkte vedrører én eller flere af de relevante
indsatsområder, vil tælle positivt i den samlede bedømmelse.
Relevant efteruddannelse og kurser inden for de aktuelle indsatsområder vil ligeledes tælle positivt
i den samlede bedømmelse.

Erhvervserfaring:
Ansøger skal have en praktisk tilgang til området – enten som energisynskonsulent, energirådgiver,
rådgiver fra energirelateret forsknings- og udredningspræget arbejde, eller fra arbejde i
industri- eller transportvirksomheder.
Hvis ansøgers erhvervserfaring er opnået gennem ansættelse i en transport-virksomhed, skal det
dokumenteres, at arbejdet i væsentlig omfang har omfattet energieffektivisering, logistik og/eller
flådestyring.

Ansøger skal:
Enten
Have medvirket i mindst 5 større energioptimeringsopgaver, fx i forbindelse med energirådgivning
i større fremstillingsvirksomheder, transportvirksomheder eller større flåderådgivningsopgaver
inden for de sidste 5 år.
Ansøgeren skal i al væsentlighed personligt have gennemført opgaverne. Det samlede omfang skal
mindst udgøre 400 arbejdstimer og det skal fremgå af ansøgningsmaterialet, at arbejdet er udført
på et kvalificeret niveau.
Eller
Have medvirket i én af nedenstående opgavetyper:

 • Udredningsopgaver
 • Forsknings- og udviklingsprojekter
 • Konsulentopgaver
 • Ekspertgrupper
 • Daglig drift og/eller ansvarlig for en større køretøjsflåde

Kun opgaver med indhold af energiteknik, køretøjsteknik, logistik eller flåderådgivning tæller med
i bedømmelsen. Det samlede materiale skal dokumentere, at ansøger har arbejdet inden én eller flere
af de 5 nævnte kategorier i sammenlagt 600 arbejdstimer inden for de sidste 5 år.

Indsatsområder for interne og eksterne eksperter
Overnævnte krav til erhvervserfaring skal sikre, at en ekspert på vejtransportområdet skal have
viden inden for minimum et af tre områder:

 • Køretøjsteknik og flåderådgivning
 • Logistik
 • Kørselsadfærd

Hvert af disse områder opdeles yderligere i en række underliggende indsatsområder med tilhørende kompetencekrav:

Køretøjsteknik og flåderådgivning

Indsatsområde

 • Kortlægning af flåde, herunder alder, brændstof, km-stand mm.
 • Energistyring, brændstoføkonomi, nøgletal
 • Køretøjsvalg, kapacitet, brændstoføkonomi og servicebehov
 • Grønne køretøjer, herunder el, gas og biobrændstoffer
 • Grønne brændstoffer og infrastruktur, el, gas og andre biobrændstoffer
 • Energirigtig drift/vedligehold af køretøjer, lufttryk, spoiler mm.
 • Økonomi, Total Cost of Ownership (TCO) og tilbagebetalingstider for investeringer i energioptimerings-forslag
Kompetencekrav

 • Dokumenteret erfaring med flåderådgivning
 • Kendskab til energiregnskabsdiscipliner, rigtige enheder mm.
 • Indsigt i køretøjsteknik, transportbehov og driftsøkonomi
 • Viden om de aktuelle grønne køretøjer
 • Viden om de aktuelle grønne brændstoffer og tilhørende infrastruktur
 • Teknisk indsigt i parametre, der influerer på brændstoføkonomi
 • Kendskab til at opstille TCO-beregning for et køretøj og tilbagebetalingstider for investeringer i energioptimerings-forslag

Kørselsadfærd</span style>

Indsatsområde

  • Energirigtig kørsel
Kompetencekrav

   • Viden om kurser og principper i energirigtig køreteknik

Logistik</span style>

Indsatsområde

   • Kapacitetsudnyttelse, herunder returlast
   • Øget B2B-optimering
   • Kørselsplanlægning og ruteoptimering

Kompetencekrav

   • Viden om hvordan kapacitets-udnyttelse dokumenteres og forbedres
   • Viden om Best Practice
   • Kendskab til værktøjer og Best Practice

Ansøgningsskemaet med tilhørende bilag indsendes til:
Energisynssekretariatet
Teknologisk Institut, Energieffektivisering og Ventilation
Gregersensvej 2,
2630 Taastrup
eller på mail sek-sikkerpost@teknologisk.dk

Det er vigtigt, at du ikke oplyser dit CPR-nummer, når du udfylder din ansøgning.

Din ansøgning med tilhørende bilag vil blive behandlet absolut fortroligt.

Du kan downloade ansøgningsskemaet og ansøgningsvejledningen her:

Ansøgningsskema

Ansøgningsvejledning

Pris:
Behandling af ansøgning koster kr. 8.000,- ex. moms.

Ved afslag af ansøgning opkræves et gebyr på kr. 5.000,- ex. moms for sagsbehandling.

Registreringsordningen for Energisynskonsulenter Ɩ Gregersensvej Ɩ 2630 Taastrup Ɩ Danmark Ɩ Tlf. 72 20 25 10 Ɩ energisyn@teknologisk.dk
Back to Top