Ansøgningsvejledning, teknisk ekspert inden for fremstilling

Bedømmelse af din ansøgning vil alene ske på grundlag af det fremsendte materiale. Vedlæg kun væsentlige dokumenter.
Udfyld skemaerne. Suppler selv med flere sider, hvis dine oplysninger og beskrivelse fylder
mere end den afsatte plads i skemasættet.

Forside
Sæt kryds ud for én af de proceskategorier, hvortil der søges om registrering. Hvis du søger
registrering i flere kategorier indsendes et ansøgningsskema for hver kategori.
Kategorierne er forklaret nedenfor:

Energiproduktion og -distribution
Omfatter produktion af varme frembragt i kedelanlæg. Omfatter desuden kraftvarmeanlæg, ligesom varmeanlæg
baseret på vedvarende energikilder er omfattet. Endvidere omfatter kategorien de rør- eller kanalsystemer m.m.,
hvori energien distribueres.
[gap height=”10″] Opvarmning
Procesvarme, der anvendes til opvarmning af et produkt eller en processtrøm. Omfatter procesvarme, som ikke falder
ind under følgende kategorier: Tørring, inddampning, smeltning, brænding, destillation og ekstraktion, rumvarme
eller varmt brugsvand.
[gap height=”10″] Tørring
Omfatter fordampning af væske fra et fugtigt produkt gennem varmeoverføring eller absorption.
[gap height=”10″] Inddampning
Der forstås processer, der medfører en koncentrationsforøgelse i en opløsning, idet opløsningsmidlet fjernes gennem
bortkogning.
[gap height=”10″] Smeltning
Varmetilførsel til et materiale med det formål at bringe det fra fast til flydende tilstand.
[gap height=”10″] Brænding
Varmetilførsel til materiale eller emner med det formål at yde en termisk behandling.
[gap height=”10″] Destillation og ekstraktion
Ved destillation forstås separation af en flerkomponentvæske i enkeltkomponentvæsker gennem successiv
opvarmning og kondensation. Ved ekstraktion forstås udvinding af faste stoffer ved hjælp af et
opløsningsmiddel.
[gap height=”10″] Procesintegration
Analyse af mulighederne for udveksling af varme og kulde mellem processer med det formål at nedbringe den
nødvendige termiske energitilførsel (varme, kulde) til det samlede processystem. Kategorien omfatter
således en analysemetode, ikke en produktionsform.
[gap height=”10″] El-udstyr
Alle former for el-anvendelse undtagen el anvendt i processer, der henhører under de øvrige kategorier. Endvidere
skal ansøger dokumentere viden og kendskab på områderne pumpning og luftkompression inden for mindst to af
følgende områder:

 • Køl/frys
 • Findeling
 • Centrifugering
 • Pelletering
 • Omrøring
 • Valsning
 • Ekstrudering
 • [gap height=”30″] Dokumentation
  For hver enkelt af ovenstående punkter henvises til konkrete afsnit i dokumentationsmaterialet
  og medgåede arbejdstimer anføres.

  Desuden skal beskrives hvorledes ansøger løbende holder sig ajour med bedst opnåelig teknologi
  på det aktuelle procesområde.

  Relevant dokumentationsmateriale, udelukkende fokuserende på proceskategorien ud
  fra en energimæssig indfaldsvinkel, herunder eksempelvis:
  • Rapportafsnit
  • Tekniske artikler
  • Indlæg på konferencer

  Nummerér og vedlæg dokumentation af dit uddannelsesforløb (kopi af eksamensbeviser og lignende)
  og din erfaringsbeskrivelse.
  Dokumentation i forbindelse med udarbejdelse af energisyn, projektrapporter eller lignende
  skal være så kortfattet som muligt. Helst i form af et resumé eller kopi af relevante rapportafsnit,
  tekniske artikler, indlæg på konferencer m.m.
  Mærk med navn og adresse.